Seramik Karo Kaplamacısı Mesleki Yeterlilik Belgesi

SERAMİK KARO KAPLAMACISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ  İLE YAPILARIN KALİTESİ GÜVENDE

Seramik karo kaplamacısı mesleki yeterlilik belgesi; inşaatlarda yapıların kalitesini güvence altına alacak ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesi, ustalaşmış fayansçıların, acemilerden ayrılması ve tecrübeli kişilerin belgelendirilmesidir. Saraç Akademiyi tercih ederek mesleki gelişime ilişkin bilgilere ulaşa bilirsiniz. Seramik karo kaplamacısı mesleki yeterlilik belgesi seviye 3 olarak belirlenmiştir. Seviye 3 başlangıç seviyesinde beceri ve yetkinlik içermektedir. Ayrıca işini teorik kısmını bilmeli, kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerileri olmalıdır.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI İLE ÇEVRE RİSKLERİNİ AZALT

Seramik karo kaplamacısı; iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri alır. Çevre risklerinin azaltılması konusunda yapılması gerekenleri açıklar;

  • Seramik karoları kesme veya delme işlemi
  •  Onarılacak yüzeyi hazırlama
  •  Hasar onarımı yapar
  • Derz dolgu öncesi yüzey ve ortam hazırlığını yapar
  • Çimento esaslı derz dolgu malzemesini hazırlar
  • Reçine esaslı derz dolgu malzemesini hazırlama
  •  Kaplamalarda derz dolgusu yapar

ÖLÇME VE DEĞERLİNDİRME ULUSAL YETERLİLİK

Seramik karo kaplamacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

TEORİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

A1, A2 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur. Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az %60 ını doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır. Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, Doğru-Yanlış İfade Soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur.

PERFORMANSA DAYALI SINAV ÖLÇÜTLERİ


Bu yeterlilikte A1, A2 yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için seramik karo kaplamacısı ulusal yeterlilik seviye 3 (12UY0051-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan üzerinden performansa dayalı sınav için en az 80 puan alması gerekir. Performans sınavında adayın performansı değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.039 Seramik Karo Kaplamacısı Performans Sınavı Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

ÖLÇME VE DEĞERLİNDİRME DİĞER ŞARTLARI

Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır. Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar. Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır. Seviye belgelendirme tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI

1) Başvuru sahibi tarafından imzalanmış Personel Belgelendirme Başvuru Formunun orijinal nüshası,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi),
3) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.
NOT 1: Birim birleştirme başvurularında, 1., 2. Ve 3. Maddelere ek olarak, başarılı olunan yeterlilik birimi / sınavları gösterir belgeler,
NOT 2: Yeniden belgelendirme başvurularında gereken ek belgeler için CTR’den bilgi alınız.

SERAMİK KARO KAPLAMACISI MESLEKİ YETERLİLİK BELGE YENİLEME

Belgenin iptalini gerektirirecek bir durumun oluşması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda belgeli kişi fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgelendiremeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten sonra (İlk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.